Poslední aktuality

Informace k podávání kandidátních listin

více


Pověřenec pro ochranu osobních úrajů (DPO)

více
Počasí na Vysočině


Počasí v ČR


In-počasí


Spolufinancováno JMK


Přístup pro administrátory:

login:
heslo:

AKTUALITY

10.07.2018 - Informace k podávání kandidátních listin

INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN
pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018.
 
 
 

INFORMACE

 K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN

 

pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční

ve dnech 5. a 6. října 2018

 

volební strany (viz níže - § 20 zákona č. 491/2001 Sb.) mohou podávat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí prostřednictvím svého zmocněnce (nezávislý kandidát podává kandidátní listinu sám) na příslušném registračním úřadě (viz příloha).

 

 

Kandidátní listinu lze podat nejpozději

v úterý dne 31. července 2018 do 16,00 hodin.

 

 

 

 

Volby do zastupitelstev obcí upravují tyto právní předpisy:

  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 96/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb.
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb. a vyhlášky č. 251/2006 Sb.

 

Soudnictví na úseku voleb

  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

  

Výpis ze zákona č. 491/2001 Sb.,

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 

 

§ 20

 

 (1) Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí, 1) jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

 

 (2) Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce. Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany.

 

 (3) Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

 

 

§ 21

Kandidátní listiny

            (1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

 

            (2) Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12).

 

            (3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) nebo nezávislému kandidátu.

 

            (4) Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

 

  

§ 22

(1) Kandidátní listina obsahuje

 a) název zastupitelstva obce,

 b) označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,

 c) název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,

 d) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),

 e) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,

 f) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,

 g) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

 h) jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,

 i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.1)

 

 (2) Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

 

 (3) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.

 

 (4) Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností 2) nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

 

  ------------------------------------------------------------------

1) § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb.

2) § 55 až 65 občanského zákoníku.

 

 Informace pro volební strany k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018.

 

 

Vzhledem k tomu, že při podávání kandidátních listin se při předchozích volbách vyskytovaly některé nedostatky, které bylo nutné odstraňovat až v průběhu jejich podání, dovolujeme si na ně tímto předem upozornit:

 

A.       Kandidátní listina musí obsahovat předepsané náležitosti uvedené v zákoně (viz § 22 zák. č. 491/2001 Sb.). Při vyplňování je třeba dodržet tyto zásady:

 

·        pokud kandidátní listinu podává politická strana nebo politické hnutí (a jejich koalice), jejich název musí odpovídat tomu, jak tyto politické strany a politická hnutí byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra, včetně použitých velkých a malých písmen. Přesný název politických stran a politických hnutí lze ověřit na www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Seznam politických stran,

 

·         nově se na kandidátní listině uvádí pohlaví kandidáta „muž“ – „žena“ (lze uvést zkratkou „m“ – „ž“),

 

·         věk kandidáta na kandidátní listině se uvádí ke dni podání kandidátní listiny a nikoliv ke dni   konání voleb (na hlasovacím lístku bude uveden věk ke dni konání voleb). Na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „KÚ“) je uveřejněna pomocná tabulka pro výpočet věku kandidátů podle roku narození,

 

·         „povolání“ se doporučuje pro jednotnost uvést např.: dělník, učitel, manažer, podnikatel, důchodce, na mateřské dovolené apod. Případně povolání uvést blíže např.: zedník, vysokoškolský učitel, manažer politické strany, apod. U žen doporučujeme použití ženského rodu (učitelka, dělnice a pod.). Nedoporučuje se do údaje „povolání“ uvádět konkrétního zaměstnavatele a místo.

 

·         „část obce, nečlení-li se na části, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu“ – neuvádí se celá adresa trvalého pobytu, ale pouze část obce nebo obec (není-li obec členěna na části)

 

·         „Zmocněnec volební strany“ při uvádění místa, kde je zmocněnec přihlášen k trvalému pobytu uvést celou adresu, tj. obec, ulice, číslo popisné i číslo orientační, PSČ.

Nad rámec zákona se doporučuje uvést telefonní a e-mailové spojení na zmocněnce.

 

B.   Přílohy kandidátní listiny

 

·         Prohlášení kandidáta, musí vyplnit každý kandidát, který je uveden na kandidátní listině. V prohlášení se uvádí celá adresu místa, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, tj. obec, ulice, číslo popisné i číslo orientační, PSČ. Vzor prohlášení kandidáta je uveřejněn na stránkách KÚ.

 

·         Petice podporující kandidaturu – pouze v případě, že kandidátní listinu podává nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Vzor petice a počet potřebných podpisů na petici pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů jsou uvedeny na stránkách KÚ

 

 

Zpracoval : Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu

 
Zodpovídá: . administrátor
Vytvořeno / změněno: 8.7.2018 / 8.7.2018 | Úřední deska od-do: 8.7.2018-8.8.2018

Zobrazit všechny aktuality